نام پروژه :

خط پنل و پروفیل PVC با روکش مرمر

زمان شروع پروژه :

1395/01/01

دپارتمان مجری :

دپارتمان ماشین آلات

ماشین آلات پنل و پروفیل PVC با روکش طرح سنگ زینتی و مجهز به UV